Apie Mokyklą

Mokyklos “Lietuvėlė” misija yra:

Ugdykime ir tobulinkime lietuvybę.

Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą. 

Mokyklos  tikslas mokyti lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, geografijos, gamtos pažinimo.  Mokyti vaikus lietuviškai kalbėti ir gebėjimą bendrauti su savo bendraamžiais ir kitais savo aplinkos žmonėmis. Mokyti rašyti, naudotis rašytiniais šaltiniais, mokyti reikšti mintis ir jausmus rašytine kalba.

Ugdyti pagarbą tautos kultūrai, papročiams, tradicijoms ir toleranciją kitoms kalboms ir tautoms.


Mokykla remiasi JAV LB Švietimo tarybos nustatyta programa, gairėmis ir mokyklos nuostatais.

  1. Į ikimokyklinio amžiaus klasę priimami vaikai nuo 3 metų amžiaus.
  1. Į parengiamąją klasę priimami mokiniai kuriems suėjo 5 metai iki rugsėjo 1 dienos.
  1. Į pirmą klasę priimami mokiniai ,kuriems suėjo 6 metai iki rugsėjo mėn.
  1. Į kitas klases priimami mokiniai ,atsižvelgus į jų amžių ir lietuvių kalbos lygį.
 1. Visos pamokos vyksta lietuvių kalba.
  DĖSTOMOS TEMOS: LIETUVIŲ KALBA, SKAITYMAS, RAŠYMAS IR KALBOS SUPRATIMAS.

  TĖVYNĖS PAŽINIMAS: LIETUVOS ISTORIJA, LIETUVOS GEOGRAFIJA, BENDRUOMENĖS PAŽINIMAS, LIETUVIŲ KULTŪROS ŠVENTĖS, PAPROČIAI, TRADICIJOS, TAUTODAILĖ, DAINAVIMAS, TAUTINIS MUZIKINIS IŠSILAVINIMAS, TAUTINIAI ŠOKIAI, ŽAIDIMAI, RATELIAI.

Mokslapinigiai

Mokykla yra išlaikoma tėvų mokamais mokslapinigiais bei aukomis.  
Nuolaida taikoma šeimai, kuri leidžia į mokyklą daugiau vaikų ($ 50 nuo kiekvieno mokinio).

Mokslo metai prasideda 2018 metų rugsėjo 8 dieną ir baigiasi 2019 gegužės 15 dieną.


Pagrindiniai dokumentai, informacija:


Mūsų gyvenimas: